Department of Mathematics

Jianliang Qian

Picture of Jianliang Qian

Professor

  • Ph.D., Rice University, 2000


Currently Teaching